Privacyverklaring

Bescherming persoonsgegevens

De Voedselbank Bolsward e.o. stelt zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemende
cliënt de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of ter inzage aan derden. Het respecteren van privacy is erg belangrijk. In dit document geven wij aan hoe wij persoonsgegevens bewaren, gebruiken en
verwerken.

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

  • Zo zullen we, wanneer men een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank Bolsward e.o. in elk geval vragen naar contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en de daarbij behorende uitgaven.
  • Wanneer men ons als vrijwilliger wil helpen, zullen wij contactgegevens vastleggen.
  • Bij donaties aan de Voedselbank Bolsward e.o. registreren wij de contactgegevens en het bankrekeningnummer, alsmede het feit of deze gift al dan niet anoniem moet blijven.
  • Ook van onze leveranciers worden contactgegevens vastgelegd.
  • Wanneer men zich aanmeldt voor onze Nieuwsbrief zullen wij naam- en emailadres in onze administratie opnemen.

De Voedselbank Bolsward e.o. draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van de persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen wij deze gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. In de meeste gevallen betekent dit, dat de gegevens worden bewaard totdat men niet langer
van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Ook zullen we de gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is en wij hiervoor toestemming van de betreffende persoon hebben gekregen. Deze toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken.

Wij hebben passende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens bij ons veilig zijn, zodat misbruik wordt voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen worden op gezette tijden gecontroleerd.

Rechten

Op grond van de wet heeft men recht op inzage van de persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heeft men het recht om zijn of haar persoonsgegevens te laten aanpassen indien deze bij ons niet correct geregistreerd zijn.

Tevens heeft men op grond van de wet het recht om van zijn of haar gegevens die bij ons bekend zijn een kopie op te vragen, zodat deze gegevens aangeleverd kunnen worden bij een andere instantie.

Zodra persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, worden deze gegevens onmiddellijk uit onze bestanden verwijderd. Wanneer wij dit uit ons zelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij de betreffende gegevens onjuist hebben verwerkt, heeft men het recht om ons daar op aan te
spreken en te eisen dat zulks alsnog geschied.

Voorts heeft men op grond van de wet de mogelijkheid de verwerking van persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (het “recht op beperking”). Wij mogen dan gedurende deze periode slechts tot beperkte verwerking over gaan.

Onder bepaalde omstandigheden heeft men het recht om bezwaar te maken tegen de
verdere verwerking van persoonsgegevens door het “recht van verzet” in te roepen.

Vragen en klachten

Indien hetgeen hiervoor is vermeld toch niet duidelijk is hoe wij omgaan met de vastlegging van persoonsgegevens, of wanneer men gebruik wil maken van een of meer van de beschreven rechten, of wanneer men een klacht heeft over de verwerking van zijn of haar gegevens, dan kan men contact opnemen met ons secretariaat:

Tramstrjitte 22, 8771 RS Nijland, telefoon (0515) 56 97 09,

of door een e-mail te sturen aan: info@voedselbankbolsward.nl.

Mocht het onverhoopt niet tot een passende oplossing komen, dan heeft men het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is raadzaam om vooraf de website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) van deze instelling te raadplegen om te zien hoe men het best contact met deze toezichthouder kan opnemen.