DOELSTELLING


Het doel van de Voedselbank Bolsward is mensen bij te staan door voedselpakketten beschikbaar te stellen in een periode waarin dat heel erg nodig is. Tegelijk wil de Voedselbank Bolsward meehelpen te zoeken naar een uitweg uit de problemen.

Voedselbank Bolsward is werkzaam in de voormalige gemeenten Bolsward en Wûnseradiel en de gemeente Littenseradiel.

- De versuitgiftes (fruit, vlees, brood etc.) en de pakketuitdeling zijn iedere donderdag van 15.00 tot 17.00 uur!

De pakketten kunnen afgehaald worden op het adres:

Suvelleantsje 2, Bolsward.

(Wijzigingen voorbehouden)

 

 


NIEUWSOVER ONS


De Voedselbank in Bolsward helpt de armsten in de gemeente iedere week aan een voedselpakket. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat dit op een vriendelijke en veilige manier gebeurt. Gezamenlijk helpen we zo mensen aan voedsel en gaan we voedselverspilling tegen.
 

De Voedselbank zamelt onder andere bij producenten en distributeurs artikelen in die om de één of andere reden niet meer verkocht kunnen worden, maar kwalitatief nog goed zijn. Het streven is een zo compleet mogelijk pakket samen te stellen. Dat wil zeggen een pakket met zowel houdbare als verse producten. Deze pakketten worden tweemaal per maand beschikbaar gesteld.


Criteria

De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet kunnen rond komen.

Bij toekenning van voedselpakketten volgt de Voedselbank de landelijke criteria. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van een besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. nadat de vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen (en eventuele aflossingen) zijn betaald. Als het besteedbare inkomen per huishouden lager is dan de volgende berekening per maand, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket.

  • Basisbedrag per adres € 135. Voor elk persoon van de huishouding wordt er € 95 bijgeteld. Voor een eenpersoonshuishouden  bedraagt het bedrag derhalve € 230.
  • Voor iedere volgend gezinslid, die tot het huishouden behoort, wordt dit bedrag vermeerderd met  € 95.

Zie: link

Privacy

De voedselbank stelt zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage aan derden.

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken ('verwerken').

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Zo zullen we, wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
  • Wanneer u als vrijwilliger bij een Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv verwerken. 
  • Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
  • Tot slot verwerken wij ook u contactgegevens van u als u leverancier bent voor de Voedselbank.
  • Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Voedselbank, zullen wij uw naam en e-mailadres verwerken.

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat U niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Rechten

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening  persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Stichting Voedselbank Bolsward e.o., Tramstrjitte 22, 8771 RS, Nijland

info@voedselbankbolsward.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

 

Houdbaarheid

Op verpakkingen kunnen twee soorten houdbaarheidsdatums staan: een T.H.T.-datum (ten minste houdbaar tot) of een T.G.T.-datum (te gebruiken tot). Een T.H.T.-datum staat op producten die niet snel bederven.  Na de T.H.T.-datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan. U kunt het dan nog wel vaak veilig eten. Een T.G.T.-datum staat op zeer bederfelijke producten. De T.G.T.-datum is de laatste dag waarop het nog veilig is om het product te eten Als de T.G.T.-datum is verstreken dan NIET eten, maar het product weggooien! Diepvriesproducten zijn voor de T.G.T.-datum ingevroren en dus te eten.


U blijft zelf verantwoordelijk voor wat u eet. Wij kunnen voor geen enkel product aansprakelijk worden gesteld.  

Wanneer bevroren producten tijdens het vervoer ontdooien mag u deze niet opnieuw invriezen, maar na ontdooien te gebruiken.   

Belangrijke telefoonnummers

Aanmelden: tel. 06 22610921 / 06 13466367

Voedselwerving: tel. 0515 576480 / 06 13466367

Voedseluitdeling: tel. 0515 569892

Wilt u ons steunen

Wij verwelkomen uw bijdrage op bankrekening NL29ABNA 0544693256 ABN-Amro t.n.v. de Voedselbank Bolsward. Als het gaat om steun in de vorm van producten, neemt u dan contact op via tel. 06 13466367 en 06 53986383 of via e-mail info@voedselbankbolsward.nl. Hier kunt u ook voor informatie terecht.


MEER WETEN?

Aanmelden

Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, belt u met 06 22610921 of met 06 13466367. U kunt ook mailen naar info@voedselbankbolsward.nl.

Beschikt u niet over een internetverbinding, vermeld dan s.v.p. uw telefoonnummer in het contactformulier.  Ook bij gebruik maken van internet is het raadzaam uw telefoonnummer te vermelden!! Tevens graag uw woonplaats in het contactformulier vermelden.

Mensen kunnen ook aangemeld worden door instanties zoals zorginstellingen, kerken en artsen.

Iemand van de Voedselbank Bolsward komt dan persoonlijk langs om de gang van zaken te bespreken. Dat is niet alleen om de aanvraag te toetsen, maar ook om mee te denken over de vraag hoe de situatie structureel verbeterd kan worden.

Let op: U kunt maximaal drie jaar (landelijke norm) ingeschreven staan bij de Voedselbank!!

Verstuurd!