DOELSTELLING


Het doel van de Voedselbank Bolsward is mensen bij te staan door voedselpakketten beschikbaar te stellen in een periode waarin dat heel erg nodig is. Tegelijk wil de Voedselbank Bolsward meehelpen te zoeken naar een uitweg uit de problemen.

Voedselbank Bolsward is werkzaam in de voormalige gemeenten Bolsward en Wûnseradiel en de gemeente Littenseradiel.

Rooster 2017

Het uitgifterooster voor 2017 ziet er als volgt uit:

Let op:

- De versuitgiftes (fruit, vlees, brood etc.) zijn van 15.00 tot 16.30 uur!

Op:  29 juni; 13 en 27 juli; 10 en 24 augustus; 7 en 21 september; 5 en 19 oktober; 2, 16 en 30 november; 14 en 28 (onder voorbehoud) december.  

- De pakketuitdeling is van 15.00 tot 17.30 uur!

Op: 6 en 20 juli; 3, 17 en 31 augustus;14 en 28 september; 12 en 26 oktober; 9 en 23 november; 7 en 21 december.

De maandelijkse pakketten en het maandelijkse vers kunnen afgehaald worden op het adres:

Suvelleantsje 2, Bolsward.

(Wijzigingen voorbehouden)

 

 


NIEUWS


Friese Voedselbanken en Sport Fryslân wi...

  De Voedselbanken in Fryslân en Sport Fryslân hebben de handen ineen geslagen om Buitenspeelpakketten bij de armste kinderen van de provincie te krijgen. Deze week is hiervoor een subsidieaanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend. Het doel is om vanaf november 2017 minimaal 1200 kinderen met de Buitenspeelpakketten te bereiken via de Voedselbanken. Sport Fryslân wil geschikte speelmaterialen beschikbaar stellen aan jonge kinderen uit  gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank. “Geschikt wil zeggen dat de materialen uitdagend zijn voor het stimuleren van hun motorische ontwikkeling. Daarbij moeten de materialen uitnodigend zijn om mee te spelen,” zegt projectleider Anita Bakker van Sport Fryslân. Om...

 

De Voedselbanken in Fryslân en Sport Fryslân hebben de handen ineen geslagen om Buitenspeelpakketten bij de armste kinderen van de provincie te krijgen. Deze week is hiervoor een subsidieaanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend. Het doel is om vanaf november 2017 minimaal 1200 kinderen met de Buitenspeelpakketten te bereiken via de Voedselbanken.

Sport Fryslân wil geschikte speelmaterialen beschikbaar stellen aan jonge kinderen uit  gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank. “Geschikt wil zeggen dat de materialen uitdagend zijn voor het stimuleren van hun motorische ontwikkeling. Daarbij moeten de materialen uitnodigend zijn om mee te spelen,” zegt projectleider Anita Bakker van Sport Fryslân.

Om specifiek het buitenspelen te stimuleren, heeft de stichting gekozen voor een Buitenspeelpakket. Het pakket is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar en zal bestaan uit twaalf speelattributen en een bijbehorende spel- en speelkaart met uitleg over het materiaal.

Samenwerking
Voor het uitwerken van dit concept heeft Sport Fryslân de samenwerking gezocht met de zeventien Friese Voedselbanken. Veertien van hen zijn verenigd in de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân (SSVF). Met de drie niet-aangesloten Voedselbanken heeft de SSVF nauw contact. Nysius van Rijn, voorzitter van de SSVF: “De Voedselbanken vormen eerst het selectiecriterium voor welke groep kinderen het speelmateriaal bestemd is. In gezinnen waar geen geld is voor levensmiddelen, is het aanschaffen van speelgoed immers ook niet mogelijk.”

Naast hulp bij de uitwerking, moeten de Voedselbanken als distributeur fungeren om de speelmaterialen onder deze kinderen te verspreiden. Het plan is om de Buitenspeelpakketten gelijktijdig met de voedselpakketten uit te delen. De verspreiding is over een jaar: één keer per maand zal het gezin met kinderen een speelattribuut ontvangen.

Subsidie benodigd
Beide stichtingen zijn voor hun functioneren afhankelijk van financiering van derden. De aanvraag voor subsidiëring vanuit de Rijksoverheid moet dit project mogelijk maken. De beslissing over het wel of niet gehonoreerd krijgen van de aanvraag wordt halverwege september verwacht.

Over Voedselbanken Fryslân
De Friese Voedselbanken voorzien 2000 gezinnen van voedselpakketten. Het verkregen voedsel wordt uitsluitend met de hulp van vrijwilligers gratis aan de armste mensen in Fryslân uitgedeeld. Het doel is daarnaast om de verspilling van goed voedsel te voorkomen.

Over Sport Fryslân
Bijna één op de drie Friese inwoners bewegen te weinig. Elke dag weer zetten wij ons in om deze  240.000 inactieve Friezen in beweging krijgen. Daar werken we samen aan met de provincie, gemeenten, verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen, vrijwilligers en de inwoners van Friesland. Gezamenlijk aan de slag voor een vitaal Fryslân. Daarin wil Sport Fryslân de vooroploper, verbinder en aanjager zijn.

 


Succesvolle inzameling Easterein

Voedselbank Bolsward Succesvolle inzameling Easterein
Voedselbank Bolsward Succesvolle inzameling Easterein
Voedselbank Bolsward Succesvolle inzameling Easterein
De diaconie en andere vrijwilligers in Easterein hielden onlangs een inzameling voor de Voedselbank Bolsward e.o. De inwoners van het dorp gaven gul en royaal voor de Voedselbank, wat een geweldige opbrengst tot resultaat had. Vorige week leverde Jelle Brouwer van de diaconie de goederen af in het depot te Bolsward, waar vrijwilliger Lolke Dijkstra en stagiaire Onno de goederen met veel plezier in ontvangst namen.

De diaconie en andere vrijwilligers in Easterein hielden onlangs een inzameling voor de Voedselbank Bolsward e.o.

De inwoners van het dorp gaven gul en royaal voor de Voedselbank, wat een geweldige opbrengst tot resultaat had.

Vorige week leverde Jelle Brouwer van de diaconie de goederen af in het depot te Bolsward, waar vrijwilliger Lolke Dijkstra en stagiaire Onno de goederen met veel plezier in ontvangst namen.OVER ONS


De Voedselbank Bolsward zamelt onder andere bij producenten en distributeurs artikelen in die om de één of andere reden niet meer verkocht kunnen worden, maar kwalitatief nog goed zijn. Het streven is een zo compleet mogelijk pakket samen te stellen. Dat wil zeggen een pakket met zowel houdbare als verse producten. Deze pakketten worden tweemaal per maand beschikbaar gesteld.

Criteria

De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet kunnen rond komen.

Bij toekenning van voedselpakketten volgt de Voedselbank de landelijke criteria. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van een besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. nadat de vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen (en eventuele aflossingen) zijn betaald. Als het besteedbare inkomen per huishouden lager is dan de volgende berekening per maand, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket.

  • Basisbedrag per adres 120 euro. Voor elk persoon van de huishouding wordt er 80 euro bijgeteld. Voor een eenpersoonshuishouden  bedraagt het bedrag derhalve € 200.
  • Voor iedere volgend gezinslid, die tot het huishouden behoort, wordt dit bedrag vermeerderd met  € 80.

Privacy

De voedselbank stelt zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage aan derden.

Houdbaarheid

Op verpakkingen kunnen twee soorten houdbaarheidsdatums staan: een T.H.T.-datum (ten minste houdbaar tot) of een T.G.T.-datum (te gebruiken tot). Een T.H.T.-datum staat op producten die niet snel bederven.  Na de T.H.T.-datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan. U kunt het dan nog wel vaak veilig eten. Een T.G.T.-datum staat op zeer bederfelijke producten. De T.G.T.-datum is de laatste dag waarop het nog veilig is om het product te eten Als de T.G.T.-datum is verstreken dan NIET eten, maar het product weggooien! Diepvriesproducten zijn voor de T.G.T.-datum ingevroren en dus te eten.


U blijft zelf verantwoordelijk voor wat u eet. Wij kunnen voor geen enkel product aansprakelijk worden gesteld.  

Wanneer bevroren producten tijdens het vervoer ontdooien mag u deze niet opnieuw invriezen, maar na ontdooien te gebruiken.   

Belangrijke telefoonnummers

Aanmelden: tel. 06 22610921

Voedselwerving: tel. 0515 576480

Voedseluitdeling: tel. 0515 569892

Wilt u ons steunen

Wij verwelkomen uw bijdrage op bankrekening NL29ABNA 0544693256 ABN-Amro t.n.v. de Voedselbank Bolsward. Als het gaat om steun in de vorm van producten, neemt u dan contact op via tel. 06 30150527 en 06 53986383 of via e-mail info@voedselbankbolsward.nl. Hier kunt u ook voor informatie terecht.


MEER WETEN?

Aanmelden

Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, belt u met 06 22610921 of met 06 21467236. U kunt ook mailen naar info@voedselbankbolsward.nl.

Beschikt u niet over een internetverbinding, vermeld dan s.v.p. uw telefoonnummer in het contactformulier.  Ook bij gebruik maken van internet is het raadzaam uw telefoonnummer te vermelden!! Tevens graag uw woonplaats in het contactformulier vermelden.

Mensen kunnen ook aangemeld worden door instanties zoals zorginstellingen, kerken en artsen.

Iemand van de Voedselbank Bolsward komt dan persoonlijk langs om de gang van zaken te bespreken. Dat is niet alleen om de aanvraag te toetsen, maar ook om mee te denken over de vraag hoe de situatie structureel verbeterd kan worden.

Let op: U kunt maximaal drie jaar (landelijke norm) ingeschreven staan bij de Voedselbank!!

Verstuurd!