DOELSTELLING


Het doel van de Voedselbank Bolsward is mensen bij te staan door voedselpakketten beschikbaar te stellen in een periode waarin dat heel erg nodig is. Tegelijk wil de Voedselbank Bolsward meehelpen te zoeken naar een uitweg uit de problemen.

Voedselbank Bolsward is werkzaam in de voormalige gemeenten Bolsward en Wûnseradiel en de gemeente Littenseradiel.

- De versuitgiftes (fruit, vlees, brood etc.) en de pakketuitdeling zijn iedere donderdag van 15.00 tot 17.00 uur!

De pakketten kunnen afgehaald worden op het adres:

Suvelleantsje 2, Bolsward.

(Wijzigingen voorbehouden)

 

 


NIEUWSOVER ONS


De Voedselbank in Bolsward helpt de armsten in de gemeente iedere week aan een voedselpakket. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat dit op een vriendelijke en veilige manier gebeurt. Gezamenlijk helpen we zo mensen aan voedsel en gaan we voedselverspilling tegen.
 

De Voedselbank zamelt onder andere bij producenten en distributeurs artikelen in die om de één of andere reden niet meer verkocht kunnen worden, maar kwalitatief nog goed zijn. Het streven is een zo compleet mogelijk pakket samen te stellen. Dat wil zeggen een pakket met zowel houdbare als verse producten. Deze pakketten worden tweemaal per maand beschikbaar gesteld.


Criteria

De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet kunnen rond komen.

Bij toekenning van voedselpakketten volgt de Voedselbank de landelijke criteria. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van een besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. nadat de vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen (en eventuele aflossingen) zijn betaald. Als het besteedbare inkomen per huishouden lager is dan de volgende berekening per maand, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket.

  • Basisbedrag per adres € 135. Voor elk persoon van de huishouding wordt er € 90 bijgeteld. Voor een eenpersoonshuishouden  bedraagt het bedrag derhalve € 225.
  • Voor iedere volgend gezinslid, die tot het huishouden behoort, wordt dit bedrag vermeerderd met  € 90.

Zie: link

Privacy

De voedselbank stelt zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage aan derden.Klik hier voor onze Privacystatement Stichting Voedselbank Bolsward e.o.

Houdbaarheid

Op verpakkingen kunnen twee soorten houdbaarheidsdatums staan: een T.H.T.-datum (ten minste houdbaar tot) of een T.G.T.-datum (te gebruiken tot). Een T.H.T.-datum staat op producten die niet snel bederven.  Na de T.H.T.-datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan. U kunt het dan nog wel vaak veilig eten. Een T.G.T.-datum staat op zeer bederfelijke producten. De T.G.T.-datum is de laatste dag waarop het nog veilig is om het product te eten Als de T.G.T.-datum is verstreken dan NIET eten, maar het product weggooien! Diepvriesproducten zijn voor de T.G.T.-datum ingevroren en dus te eten.


U blijft zelf verantwoordelijk voor wat u eet. Wij kunnen voor geen enkel product aansprakelijk worden gesteld.  

Wanneer bevroren producten tijdens het vervoer ontdooien mag u deze niet opnieuw invriezen, maar na ontdooien te gebruiken.   

Belangrijke telefoonnummers

Aanmelden: tel. 06 22610921 / 06 13466367

Voedselwerving: tel. 0515 576480 / 06 13466367

Voedseluitdeling: tel. 0515 569892

Wilt u ons steunen

Wij verwelkomen uw bijdrage op bankrekening NL29ABNA 0544693256 ABN-Amro t.n.v. de Voedselbank Bolsward. Als het gaat om steun in de vorm van producten, neemt u dan contact op via tel. 06 13466367 en 06 53986383 of via e-mail info@voedselbankbolsward.nl. Hier kunt u ook voor informatie terecht.


MEER WETEN?

Aanmelden

Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, belt u met 06 22610921 of met 06 13466367. U kunt ook mailen naar info@voedselbankbolsward.nl.

Beschikt u niet over een internetverbinding, vermeld dan s.v.p. uw telefoonnummer in het contactformulier.  Ook bij gebruik maken van internet is het raadzaam uw telefoonnummer te vermelden!! Tevens graag uw woonplaats in het contactformulier vermelden.

Mensen kunnen ook aangemeld worden door instanties zoals zorginstellingen, kerken en artsen.

Iemand van de Voedselbank Bolsward komt dan persoonlijk langs om de gang van zaken te bespreken. Dat is niet alleen om de aanvraag te toetsen, maar ook om mee te denken over de vraag hoe de situatie structureel verbeterd kan worden.

Let op: U kunt maximaal drie jaar (landelijke norm) ingeschreven staan bij de Voedselbank!!

Verstuurd!